Sơ đồ tổ chức

Ông Trần Thanh Vân
Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Ông Ong Kim Seng Harry
Phó chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Singapore

Bà Goh Poh Joo
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Singapore

Bà Phan Thị Chinh
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Ông Lê Trọng Quế
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Ông Lê Trọng Quế
Tổng giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Ông Jeffrey Wandly
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

Quốc tịch: Singapore