Sơ đồ tổ chức

Ông Trần Thanh Vân
Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Ông Ong Kim Seng Harry
Phó chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Singapore

Ông Lê Trọng Quế
Tổng giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Ông Jeffrey Wandly
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

Quốc tịch: Singapore

Phòng kinh doanh và quản lý kỹ thuật

Phòng tài chính - kế toán

Phòng tổ chức - hành chính

can ho richmond city
can ho opal garden
can ho moonlight residences
can ho richmond city
can ho opal garden
can ho moonlight residences