Điều chỉnh tổng mức đầu tư Công ty Liên doanh Tháp BIDV