Phòng tài chính - kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Ông Phùng Xuân An

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

     - Phối hợp với Phòng Kinh doanh quản lý các khoản doanh thu và trực tiếp quản lý các khoản thanh toán và chi tiêu nội bộ Công ty;

     - Quản lý các tài sản và vốn của Công ty

     - Quản lý và theo dõi vốn vay, vốn thuê mua tài chính

     - Quản lý các khoản thanh quyết toán liên quan đến đầu tư xây dựng tòa tháp BIDV;

     - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán của Công ty theo chế độ kế toán do pháp luật quy định;

     - Thực hiện các nhiệm vụ quản trị tài chính, lập báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành;

     - Lập kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty, kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty trình HĐQT;

     - Trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên

     - Thực hiện quản lý và thanh quyết toán các loại thuế theo quy định của pháp luật.

     -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.