Phòng kinh doanh và quản lý kỹ thuật

PHÒNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Thông

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Kinh doanh:

     -  Đầu mối xây dựng chiến lược, chính sách phát triển, xây dựng kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn và từng năm của Công ty.

     -  Theo dõi, quản lý và tổng hợp toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm :

             + Toàn bộ các doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng và các dịch vụ khác ( quảng cáo, trông giữ xe ô tô, xe máy…).

             + Toàn bộ các phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên ( chi phí, điện, nước, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, bảo hiểm, quảng cáo, chi phí hoạt động bộ máy công ty, chi phí quản lý khác)

             +  Soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng thuê; tìm khách và chăm sóc khách thuê.

     -  Phối hợp theo dõi, đánh giá đơn vị thuê thực hiện các dịch vụ của Công ty (trong thời gian thực hiện hợp đồng).

     - Thực hiện công tác tiếp thị, quảng cáo, quản lý Website của Công ty.

     -  Thực hiện các báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh của Công ty theo định kỳ ( hàng quý, 6 tháng, hàng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc và HĐQT.

     -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.

Kỹ thuật:

     -  Theo dõi, giám sát tình trạng hoạt động của tòa nhà và các trang thiết bị khi đưa vào sử dụng.

     -  Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống quản lý toà nhà, thiết bị cơ khí, điện, cấp thoát nước, điều hoà không khí, thang máy, hệ thống nâng hạ ô tô tự động…

     -  Thực hiện quản lý  và kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy cho Toà nhà.

     -  Theo dõi quản lý công tác bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, thực hiện sửa chữa nhỏ về cơ khí, điện, nước, nề mộc…

     -  Đánh giá các đơn vị thuê quản lý vận hành, dịch vụ đảm bảo vận hành đúng kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm chi phí.

     -  Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác vận hành, bảo trì và sửa chữa lớn Tòa nhà.

     -   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.